ILEA Bangkok ร่วมกับ ATK จัดฝึกอบรมออนไลน์ว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธปืน

ILEA Bangkok ร่วมกับสำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืนและวัตถุระเบิด หรือ ATF ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธปืน ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 44 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากประเทศสมาชิกของ ILEA 6 ประเทศ

การฝึกอบรมด้านการลักลอบค้าอาวุธปืนนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการลักลอบค้าอาวุธปืนแก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมถึงทักษะการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจจับผู้ลักลอบค้าอาวุธปืนและอาชญากรที่ใช้อาวุธปืนในคดีร้ายแรง

หลักสูตรนี้ยังได้มุ่งเน้นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธปืนรวมถึงกรณีศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนจากแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์