การประชุมยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายด้านการเงินระหว่างประเทศ - การประชุมอภิปรายด้านนโยบายและการพัฒนาผู้บริหารเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (หลักสูตรออนไลน์)

ILEA Bangkok ร่วมกับ ILEA Roswell สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) และศูนย์ฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐฯ (FLETC) ได้จัดการประชุมยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายด้านการเงินระหว่างประเทศ - การประชุมอภิปรายด้านนโยบายและการพัฒนาผู้บริหารเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (หลักสูตรออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 กันยายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายจำนวน 24 ท่านจาก 4 ประเทศสมาชิกของ ILEA

ILEA Bangkok รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Mr. Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ และ Mr. Brian Woods ผู้อำนวยการของ ILEA Roswell ได้มากล่าวในพิธีเปิดหลักสูตรดังกล่าว 

การประชุมอภิปรายแบบออนไลน์ตลอด 5 วันนี้ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติและเทคนิคในด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน การเคลื่อนไหวของเงิน การริบทรัพย์ และการกำหนดนโยบายเพื่อใช้การในการร่างกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำและความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อให้การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากแต่ละประเทศมีปฏิสัมพันธ์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายท่านอื่นๆ และผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ อันเกี่ยวข้องกับแนวโน้มอาชญากรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศของตน