หลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการผันสารเคมีไปใช้ในทางมิชอบ

ILEA Bangkok ร่วมกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ หรือ DEA ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการผันสารเคมีไปใช้ในทางมิชอบ ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 38 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนยาเสพติด พนักงานอัยการด้านงานยาเสพติด นักเคมี และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิก ILEA 8 ประเทศ 

การผันเภสัชภัณฑ์และการลักลอบผลิตยาเสพติดโดยใช้สารตั้งต้นเป็นปัญหาระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความอันตรายอย่างมาก หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนการผันสารเคมีไปในทางมิชอบถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการผันและการแพร่ขยายของสารตั้งต้นโดย DEA นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้อธิบายถึงภาพรวมของโครงการควบคุมการผันสารเคมีไปใช้ในทางมิชอบ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และสารเคมี วิธีการผันสารเคมีไปใช้ในทางมิชอบต่าง ๆ ข้อกำหนดการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบบริษัทสารเคมี การตรวจสอบสารเคมีในรายการ และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสารตั้งต้น

ทั้งนี้วิทยากรจาก DEA ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ การฝึกอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรจาก DEA โดยมีการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน