หลักสูตรออนไลน์เรื่องภาวะผู้นำและการบริหารจัดการคดีสำคัญสำหรับผู้บริหาร

ILEA Bangkok ร่วมกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) จัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์เรื่อง ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการคดีสำคัญสำหรับผู้บริหาร (Virtual Executive Leadership and Major Case Management) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 ท่านจาก 7 ประเทศสมาชิกของ ILEA

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์โดย FBI นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนระดับอาวุโสและผู้บริหารในสายงานบังคับใช้กฎหมาย มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องแนวคิดหลักของภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาพรวมของวิธีการนำหลักการเรื่องภาวะผู้นำไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เป็นคดีสำคัญ โดยมีกรณีศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้นจริงประกอบการสอนด้วย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นคุณลักษณะและกระบวนการทำงานในการบริหารจัดการในคดีสำคัญ การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ และการบริการจัดการสื่อ