ILEA Bangkok ร่วมกับ USFS ร่วมจัดหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนอาชญากรรมทรัพยากรธรรมชาติเป็นครั้งแรก

ILEA Bangkok ร่วมกับกรมป่าไม้สหรัฐอเมริกา (United States Forest Service หรือ USFS) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนอาชญากรรมทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Crime Investigations) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 36 ท่านจากประเทศสมาชิกของ ILEA Bangkok 7 ประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทางอาญาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบัคับใช้กฎหมายละการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนอาชญากรรมทรัพยากรธรรมชาตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเสริมสร้างความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวับอาชญากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนที่ดินสาธารณะแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายบุคคลและระดับภูมิภาครวมถึงเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทางอาญา หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นการสร้างทักษะเฉพาะทางต่าง ๆ อันได้แก่ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานก่อนเกิดเหตุ การตรวจจับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การประเมิน การรักษาสภาพและตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเริ่มต้นและการบริหารจัดการคดีที่มีการสืบสวนสอบสวน เทคนิคการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะทาง และกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยการใช้ทีมสืบสวนสอบสวนร่วม และการบันทึกรวมทั้งกลยุทธ์ในการเขียนรายงานขั้นสูงและการเตรียมตัวในการนำเสนอให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดี