ผู้อำนวยการโครงการและคณะเจ้าหน้าที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตรการบริหารตำรวจขั้นสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 คุณแอนดรูว์ คันนี ผู้อำนวยการโครงการ ILEA-Bangkok และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ 5 คน ได้รับเชิญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นวิทยากรปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองผู้บังคับการหรือเทียบเท่าจำนวน 105 คน ในหัวข้อการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 47 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

การฝึกอบรมใน 3 วันนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาและทบทวนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติการและทางการทูต ระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวนสอบสวนจากสถานการณ์จำลองด้านการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายหัวข้อ เช่น การชิงทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย การประทุษร้ายทางเพศและการสืบสวนสอบสวนคดีไซเบอร์ นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้พัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมไปแล้ว

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ILEA และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อการร่วมมือปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ดีในอนาคต