ILEA Bangkok และกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นออนไลน์เรื่องการลักลอบขนและการตรวจจับสารกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์

ในปีนี้ ILEA Bangkok ร่วมกับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการลักลอบขนและการตรวจจับสารกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 29 ท่านจากประเทศสมาชิก ILEA 8 ประเทศ 

หลักสูตรออนไลน์เรื่องการลักลอบขนและการตรวจจับสารกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ซึ่งสอนโดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ นั้นมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นการก่อการร้ายทางรังสีและนิวเคลียร์ และมีโอกาสได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านภัยคุกคามเหล่านี้โดยใช้การตรวจจับรังสีและนิวเคลียร์

ในการฝึกอบรมระยะเวลา 3 วันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและขั้นตอนในการตรวจจับสารกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ รวมถึงงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และความสำคัญในการต่อต้านการลักลอบขนวัสดุนิวเคลียร์ หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยกรณีศึกษาจริงและการแบ่งปันประสบการณ์จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมถึงการถอดบทเรียนโดยวิทยากรจาก DOE